ماکت تصفیه خانه آب آشامیدنی

ماکت بیمارستان سیار- تریلر قابل گسترش

ماکت بیمارستان سیار- تریلر قابل گسترش

ماکت پست 20/132/230 کیلوولت کندوان

ماکت پست 20/132/230 کیلوولت کندوان

ماکت صحنه تئاتر

ماکت صحنه تئاتر

ماکت تصفیه خانه آب آشامیدنی

ماکت تصفیه خانه آب آشامیدنی

ماکت مجتمع مسکونی استانبول

ماکت مجتمع مسکونی استانبول

ماکت مرکز تجارت اطلس تبریز

ماکت مرکز تجارت اطلس تبریز

ماکت برج های دو قلوی شهریار

ماکت برج های دوقلو

ماکت پست برق

ماکت پست برق

ماکت مجتمع پزشکی امید - زنجان

ماکت مجتمع پزشکی امید – زنجان

ماکت انواع دکل برق

ماکت انواع دکل برق

ماکت مجتمع آتش نشانی تبریز

ماکت مجتمع آتش نشانی تبریز

ماکت مجموعه تاریخی بازار تبریز

ماکت مجموعه تاریخی بازار تبریز

نمونه کارها

فهرست